Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van Praktijk voor bewust-ZIJN

1. DEFINITIES;
1.1 Opdrachtgever; De natuurlijke of rechtspersoon die aan Praktijk voor bewust-ZIJN opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
1.2 Deelnemer; De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Praktijk voor bewust-ZIJN zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, coaching of behandeling
1.3 Coaching; Hieronder valt coaching voor particulieren

2. COACHING OF BEHANDELING;
2.1 Overeenkomst; Aanmelden voor coaching of behandeling kan via de website, per email of telefonisch. Er zal op verzoek per email een overeenkomst toegezonden kunnen worden, waarin gemaakte afspraken worden bevestigd. Praktijk voor bewust-ZIJN gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Uiteraard doet Praktijk voor bewust-ZIJN haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken.
2.2 Tariefstelling en facturatie; Het tarief voor coaching en/of behandeling varieert per sessie. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt door deelnemer en Praktijk voor bewust-ZIJN. De deelnemer ontvangt na het consult een factuur per email. Wanneer de vervaldatum is overschreden is Praktijk voor bewust-ZIJN gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
2.3 Annulering; De opdrachtgever of deelnemer kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie de overeenkomst annuleren door middel van een telefonische of schriftelijke notificatie. De coach zal hier altijd op reageren door middel van een bevestiging per e-mail. Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief.
2.4 Verhindering; Indien de deelnemer om welke reden dan ook verhindert is om de sessie te volgen kan hij/zij deze telefonisch verzetten tot uiterlijk 24 uur van te voren.
2.5 Overige behandelingen; Als de deelnemer onder behandeling is (geweest) bij een arts of specialist vanwege een ernstige ziekte of een psychiatrische stoornis, dan dient Praktijk voor bewust-ZIJN hiervan op de hoogte gebracht te worden voor aanvang van een behandeling of coachingsessie. Aanmelding kan dan plaatsvinden na eventueel overleg met de behandelend arts of specialist.
2.6 Diagnose; Door Praktijk voor bewust-ZIJN zal geen medische diagnose worden gesteld of therapie in medische zin worden voorgeschreven of toegepast.
2.7 Pijnklachten; Bij langdurige pijnklachten dient de deelnemer zelf een arts in te schakelen.

3. AUTEURSRECHT; Het auteursrecht op Praktijk voor bewust-ZIJN uitgegeven teksten en materialen ligt bij Praktijk voor bewust-ZIJN. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Praktijk voor bewust-ZIJN mag de opdrachtgever/cursist/deelnemer geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

4. UITVOERINGSOVEREENKOMST / INSPANNINGSVERPLICHTING;  Iedere overeenkomst leidt voor Praktijk voor bewust-ZIJN tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.

5. AANSPRAKELIJKHEID /KLACHTENPROCEDURE;
5.1. Praktijk voor bewust-ZIJN is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
5.2 Praktijk voor bewust-ZIJN is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.3 Als Praktijk voor bewust-ZIJN is uitgegaan van door 0pdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Praktijk voor bewust-ZIJN niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
5.4 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
5.5 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen indien er sprake is van een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.
5.6 Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Praktijk voor bewust-ZIJN, voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit per email of brief kenbaar te maken aan Praktijk voor bewust-ZIJN. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen een reactie.
5.7 Voor geschillen over therapeutische behandeling is er een klachtencommissie.

6. GEZONDHEID;
6.1. Wanneer deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Praktijk voor bewust-ZIJN voor aanvang van deelname aan een behandeling of coachingsessie hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het deelnemer bekend dat er in het kader van een behandeling of coachingsessie geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.
6.2. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn) klachten.

7. GEHEIMHOUDING;
7.1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Praktijk voor bewust-ZIJN gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van opdrachtgever c.q. deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan opdrachtgever c.q. deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Praktijk voor bewust-ZIJN zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
7.2. De behandelingen en coaching zijn vertrouwelijk van aard. Praktijk voor bewust-ZIJN zal daarom nooit de inhoud van de sessies met derden delen.
7.3. De privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

 

Dalfsen 1-07-2020 Praktijk voor bewust-ZIJN

Privacybeleid:

Privacyverklaring

Praktijk voor bewust-ZIJN

Algemeen:

Praktijk voor bewust-ZIJN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij aan Praktijk voor bewust-ZIJN verstrekt.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de website www.praktijkvoorbewustzijn.nl en (de subdomeinen), maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt indien toegevoegd.

Heb je vragen over deze privacyverklaring neem dan contact op.

Praktijk voor bewust-ZIJN | Korte Kampen 7| 7722TN| Dalfsen

info@praktijkvoorbewustzijn.nl| 06-55009638

Gebruik van jouw persoonsgegevens:

Op de website en bij het afnemen van diensten en producten van Praktijk voor bewust-ZIJN laat je (persoons)gegevens achter. Praktijk voor bewust-ZIJN vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om contact te hebben of bijvoorbeeld een factuur voor geleverde diensten te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Persoonsgegevens:

Praktijk voor bewust-ZIJN  verwerkt de volgende persoongegevens: voornaam, achternaam, mailadres

Doeleinden:

Praktijk voor bewust-ZIJN verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

* om je te e-mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen

* om jou te informeren over wijzigingen van producten en diensten

* voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (elke mail bevat een uitschrijflink)

* Praktijk voor bewust-ZIJN is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.

Bewaartermijn:

Praktijk voor bewust-ZIJN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Praktijk voor bewust-ZIJN bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst). Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 3 maanden in het e-mailprogramma staan.

Persoonsgegevens delen met derden:

Praktijk voor bewust-ZIJN verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Profilering:

Social media:

Praktijk voor bewust-ZIJN maakt actief gebruik van sociale media. Je kan heel gemakkelijk berichten van de website delen. Praktijk voor bewust-ZIJN heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Ontvang je de nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden voor de mails van Praktijk voor bewust-ZIJN , stuur dan een e-mail.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Angelique Anbergen eigenaar Praktijk voor bewust-ZIJN

Beveiliging:

Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Praktijk voor bewust-ZIJN de kans op misbruik van je gegevens.

Dalfsen, 07-06-2020 Praktijk voor bewust-ZIJN

Bekijk of download hier het privacybeleid: